top of page

性格强項的充分利用

性格强項的充分利用
性格强項的充分利用
性格强項的充分利用
性格强項的充分利用
性格强項的充分利用
性格强項的充分利用

睇完圖畫故事嘅讀者,你對地獄梗/黑色喜劇又抱持咩睇法呢?


如果你係小明,覺得小美嘅發言帶有冒犯性,你會點樣充分運用性格强項,甚至係對小美嘅同理心同小美溝通呢?


. . . . . . . . . . . . . . .

撰文:Edward Wong

插畫:Elim

外框設計:Elim

bottom of page